+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zagadnienia wizualnej oceny jakości złączy spawanych z aluminium i jego stopów według obowiązujących norm

Sławomir Sikora, Krzysztof Staniszewski

Przeprowadzono analizę normy PN-EN ISO 10042 oraz normy PN-EN ISO 13919-2 pod kątem różnic w określaniu dopuszczalnych poziomów jakości dla zewnętrznych niezgodności spawalniczych. Przedstawiono również zależności wynikające z porównania maksymalnych wymiarów między innymi: pora (2017), niepełnego przetopu grani (4021), podtopień lica (5011, 5012), podtopień grani (5013), niezupełnego wypełnienia rowka (511) oraz nadlewów lica (502) czy też wycieków (504), dla poszczególnych poziomów jakości w odniesieniu do grubości materiału podstawowego. Powyższą analizę wykonano z punktu widzenia trwałości eksploatacyjnej złącza spawanego ocenianego wizualnie.