+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Charakterystyka złączy spawanych wysokowytrzymałej drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej S960QL wykonanych metodą MAG

Tomasz Ślęzak

Przedstawiono wyniki oceny doczołowych połączeń spawanych stali S960QL wykonanych metodą MAG. Badania przeprowadzono na dwóch rodzajach wykonanych spoin, mianowicie ukosowanych na „I” oraz „V”. Badania metalograficzne pozwoliły określić zarówno zasięg strefy wpływu ciepła, jak i zmiany strukturalne zachodzące w jej obszarze. W sąsiedztwie linii wtopienia stwierdzono obecność niewielkich pęcherzy. Analiza składu chemicznego SWC oraz spoiny wykazała nieznaczne różnice wartości ich równoważnika węgla, co świadczy o właściwym doborze spoiwa. Z kolei, pomiary mikrotwardości uwidoczniły duże zmiany twardości między linią wtopienia a spoiną. Stwierdzono, że lepszą charakterystykę wykazuje spoina typu „I”.