+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowe możliwości spawania i napawania żeliw szarych

Andrzej Gruszczyk

Przedstawiono wyniki prac dotyczących opracowania nowych materiałów dodatkowych do spawania i napawania żeliwa szarego. Wykazano, że przez oddziaływanie na własności fizykochemiczne ciekłego żeliwa w jeziorku spawalniczym można efektywnie wpływać na proces grafityzacji, strukturę i własności uzyskanych spoin i napoin. Jest to sposób, który pozwala na uzyskanie metodą napawania łukowego elektrodami rurkowymi bez podgrzania wstępnego lub z podgrzaniem ograniczonym do 300oC, pozbawionych wad napoin o strukturze i własnościach zbliżonych do własności żeliwa szarego. Metoda ta jest przydatna do naprawy niewielkich wad odlewów żeliwa szarego.