+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Stal obrabiana termomechanicznie S700MC i jej spawalność

Jacek Górka

Przedstawiono problemy dotyczące spawalności stali obrabianej termomechanicznie, S 700MC, o wysokiej granicy plastyczności i grubości 10 mm. Badaniom poddano doczołowe złącza spawane metodą MAG w osłonie mieszanki aktywnej M21; energia liniowa spawania zachowana była na poziomie 8 kJ/cm. Dodatkowo do obszaru złącza doprowadzane było ciepło w wyniku obróbki cieplnej po spawaniu oraz spawania naprawczego. Przeprowadzone badania metalograficzne, analiza fazowa, analiza rentgenowska składu chemicznego oraz badania wytrzymałościowe wykazały, że w przypadku tych stali energia liniowa spawania powinna być kontrolowana i mieścić się w jej niskim zakresie. Również dodatkowe ciepło dostarczone do złączy po spawaniu może spowodować gwałtowne obniżenie ich własności, zwłaszcza udarności. Zbyt duża ilość ciepła dostarczona do złącza powoduje rekrystalizację oraz rozrost ziarna w obszarze SWC, co skutkuje utratą własności nabytych w wyniku obróbki termomechanicznej, a w spoinie może prowadzić do niekontrolowanych procesów wydzieleniowych pogarszających własności złączy spawanych.