Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wpływ parametrów spawania na strukturę, własności mechaniczne i odporność na pękanie połączeń spawanych stali 14HGN2MDAFB

L.I. Markaszowa, W.D. Poznjakow, E.N. Berdnikowa

Przedstawiono wyniki badań struktury i składu fazowego metalu spoin oraz strefy wpływu ciepła połączeń spawanych stali o wysokiej wytrzymałości 14ХГН2МДАФБ (o granicy plastyczności ponad 700 MPa), wykonanych za pomocą spawania zmechanizowanego. Przeprowadzono analityczne oceny wpływu parametrów strukturalnych na własności mechaniczne (Re, К*) połączeń spawanych. Określono rolę czynników strukturalnych (składu fazowego, struktur ziarnowej, podziarnowej i dyslokacyjnej) w zmianie poziomu lokalnych naprężeń wewnętrznych (τj) – koncentratorów powstawania pęknięć. Określono optymalne warunki technologiczne zapewniające uzyskanie jakościowych i niezawodnych połączeń spawanych z punktu widzenia tworzącej się struktury, która zapewnia wysokie wskaźniki własności mechanicznych i odporności na pękanie połączeń spawanych.