+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Tryb recenzowania artykułów

publikowanych w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa

Formularz recenzji

Do pobrania w formacie RTF lub PDF

Zasady ogólne

 • Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze na potrzeby, którego przygotowuje recenzję.
 • Recenzent jest zobowiązany do podpisania deklaracji, o nie występowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące pomiędzy recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 • BIS raz w roku publikuje na swoich łamach listę współpracujących recenzentów.
 • Zasady recenzowania i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIS.
 • Artykuły recenzują członkowie Rady Programowej.

Tryb recenzowania

 • Autor przekazuje do Redakcji BIS tekst artykułu (w wersji elektronicznej).
 • Sekretarz Redakcji przekazuje artykuł recenzentowi wskazanemu przez redaktora tematycznego.
  • Recenzent formułuje uwagi (zastrzeżenia, sugestie zmian), uwzględniając:
  • zgodność tytułu artykułu z jego treści,
  • zgodność streszczenia artykułu z jego treścią,
  • nowatorstwo elementów prezentowanych w artykule,
  • poprawność terminologii,
  • aktualność bibliografii,
  • niezbędność ilustracji i tabel.
 • Po sformułowaniu uwag recenzent wydaje opinię o:
  • celowości publikowania artykułu w przedstawionej postaci,
  • celowości publikowania artykułu po poprawkach,
  • celowości publikowania artykułu w skróconej formie,
  • niecelowości publikowania
 • Redakcja przekazuje autorowi artykułu uwagi recenzenta.
 • Autor ustosunkowuje się do przedstawionych uwag, uwzględniając zastrzeżenia lub wyjaśniając je bezpośrednio z recenzentem.
 • Po uwzględnieniu uwag recenzenta lub po wyjaśnieniach autora z recenzentem, recenzent wydaje ostateczną pisemną opinię o dopuszczeniu artykułu do publikowania.