+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Zasady przygotowania artykułu naukowego

do publikacji w Bulletin of the Institute of Welding / Biuletynie Instytutu Spawalnictwa
 • Autor przygotowuje artykuł naukowy opatrzony tytułem, streszczeniem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.
 • Dołączony spis autorów powinien zawierać: tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz afiliację każdego z autorów, a także wskazanie autora korespondencyjnego, odpowiedzialnego za kontakt z redakcją.
 • Przybliżona objętość przesłanego artykułu – 10-12 stron formatu A4 o następujących parametrach:
  • czcionka: Times New Roman (stopień: 12),
  • marginesy: standardowe (25 mm),
  • interlinia: 1,5,
  • akapit powinien być zaznaczony podwójnym “enterem” (nie stosować wcięć),
  • wyrównanie tekstu do lewej strony,
  • tytuły rozdziałów wyróżnione tekstem pogrubionym, wyrównane do lewej,
  • tytuły podrozdziałów wyróżnione tekstem pogrubionym i pochylonym, wyrównane do lewej.
 • Ilustracje umieszczone w treści artykułu; zaleca się również przygotowanie oddzielnych plików w formatach wektorowych (.cdr, .pdf; w szczególności wykresy) lub rastrowych w jakości drukarskiej (.tif, .jpg w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 • rysunki należy oznaczyć kolejnymi numerami, wraz z opisem i ewentualnie podaniem źródła – numer odnośnika w bibliografii załącznikowej – pod rysunkiem:
  • Rys. 1. Opis rysunku [1]
 • Tablice umieszczone w treści artykułu;
 • tablice należy oznaczyć kolejnymi numerami, wraz z opisem i ewentualnie podaniem źródła – numer odnośnika w bibliografii załącznikowej – nad tablicą:
  • Tablica 1. Opis tablicy [1]
 • Artykuł naukowy powinien zawierać bibliografię załącznikową – wykaz źródeł wykorzystanych przez autora podczas przygotowania artykułu, w kolejności przywołania w tekście artykułu, zgodnie z poniższymi wzorami:
  • Wydawnictwo zwarte (książka): Nazwisko1 Inicjał_imienia1, Nazwisko 2 Inicjał_Imienia2: Tytuł publikacji. Wydawnictwo, Miejsce wydania, Rok wydania
  • Artykuł w wydawnictwie zwartym: Nazwisko1 Inicjał_imienia1, Nazwisko 2 Inicjał_Imienia2: Tytuł części publikacji. [w] Nazwisko_redaktora_lub_głównego_autora: Tytuł główny. Wydawnictwo, Miejsce wydania, Rok wydania, nr stron
  • Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopismo): Nazwisko1 Inicjał_imienia1, Nazwisko 2 Inicjał_Imienia2: Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma, rok wydania, nr X (numer czasopisma), nr stron
  • Norma: Numer normy: Rok. Tytuł normy
  • Źródło elektroniczne: Nazwisko1 Inicjał_imienia1, Nazwisko 2 Inicjał_Imienia2: Tytuł publikacji. [online], data dostępu:DD.MM.RRRR, Adres www
  • Źródło oznaczone numerem DOI (Digital Object Identifier) należy oznaczyć w bibliografii załącznikowej przypisanym mu numerem
 • Artykuł należy wysłać na adres redakcji: biuletyn@is.gliwice.pl lub do sekretarza redakcji: marek.dragan@is.gliwice.pl; do artykułu należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszenia artykułu (do pobrania w formacie RTF lub PDF)

Zasady przygotowania artykułu naukowego - pobierz